MARKETING I PR

Od roku 1923, kiedy to Edawrd L. Bernays napisał pierwszy podręcznik public relations i poprowadził w New York University pierwszy kurs akademicki z tego zakresu, w PR zaszły ogromne zmiany. Globalizacja, przemiany gospodarcze na poziomie mikro- i makroekonomicznym, postępujący proces demokratyzacji, ciągłe przeobrażenia w zakresie metod i technik zarządzania spowodowane pojawianiem się nowych koncepcji i teorii, rozwój marketingu, rewolucja technologiczna w środkach masowego przekazu, w tym powstanie tzw. nowych mediów, emergencja kultury uczestnictwa – to tylko niektóre z przyczyn dynamicznie postępującego rozwoju public relations we współczesnym świecie.

Public relations jest dziedziną, na którą zwraca się w ostatnich latach szczególną uwagę. Po okresie fascynacji marketingiem i nieco mechanicznym traktowaniu przez niego rynku, przyszedł czas na inną jakość zarządzania. Coraz większego znaczenia nabierają relacje z otoczeniem, którego nie ogranicza się już tylko do kręgu obecnych bądź potencjalnych klientów. Masowość zastępuje się indywidualizacją, a działania standardowe dążeniem do stworzenia możliwie najbliższych więzi ze strategicznie najważniejszymi grupami odniesienia. Krytyce poddaje się powielane od lat wzorce, które nie dość, że nie nadążają za dynamicznie zachodzącymi zmianami, to jeszcze są źródłem niepotrzebnych wydatków i tym samym spadku efektywności przedsiębiorstw. W literaturze przedmiotu coraz częściej pojawiają się nowe słowa klucze w rodzaju relationship marketing czy customer relationship managment (CRM). Na gruncie tym wiele uwagi poświęca się także public relations, jednak nie w rozumieniu tradycyjnym (jako kształtowania relacji ze środkami masowego przekazu), lecz nowoczesnym, tzn. jako funkcji zarządzania komunikacją (B. Rozwadowska, Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002)

Z tego punktu widzenia zainteresowanie nauki i praktyki społecznej public relations, będące odpowiedzią na przeobrażenia w tej dziedzinie, a także poszerzanie zakresu i celów oraz palety metod działania PR, wydaje się nie tylko uzasadnione, ale wręcz konieczne. W odpowiedzi na wyzwania z tym związane Instytut oferuje kompleksowe usługi w dziedzinie zarządzania komunikacją, marketingu i public relations dedykowane klientom zinstytucjonalizowanym. Specjalizujemy się w strategicznym doradztwie komunikacyjnym, marketingu relacyjnym i zarządzaniu komunikacją organizacji publicznej.


Oferta Instytutu obejmuje wszystkie obszary PR i komunikacji marketingowej, w tym m.in.:

-Projektowanie i wdrażanie strategii komunikacyjnej
-Projektowanie i wdrażanie planu marketingowego, ze szczególnym uwzględnieniem planu w zakresie marketingu relacyjnego
-Identyfikację potrzeb marketingowych, deficytów i luk komunikacyjnych w relacjach wewnątrzorganizacyjnych oraz w stosunkach organizacji z otoczeniem społecznym
-Organizację wydarzeń specjalnych, takich jak spotkania biznesowe, imprezy okolicznościowe, konferencje, seminaria i szkolenia.
-Budowanie relacji z mediami
-Przygotowywanie systemu identyfikacji wizualnej organizacji jako zbioru komunikatów wizualnych służących budowaniu tożsamości i marki organizacji oraz jej produktów
-Internet PR, w tym marketing i PR społecznościowy


Specjalizujemy się w realizacji działań komunikacyjnych w sektorze edukacji i ochrony zdrowia, traktując marketing i PR w kategoriach społecznie zorientowanej komunikacji. Rolę public relations postrzegamy nie tylko w odniesieniu do celów organizacji, którym służy realizacja odpowiedniej strategii komunikacyjnej, ale także w stosunku do adresatów tej strategii, występujących – podobnie jak organizacja będąca podmiotem PR – w roli beneficjentów efektów komunikowania (kontrahentów, klientów, przedstawicieli społeczności lokalnych etc.). Uznajemy PR za czynnik służący tworzeniu i harmonizowaniu relacji organizacji z jej otoczeniem, zgodnie z paradygmatem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).


Oferta Instytutu w obszarze zarządzania komunikacją może przyjmować postać:

-Doradztwa komunikacyjnego (strategicznego i operacyjnego)
-Outsourcingu usług komunikacyjnych (PR, marketing, zarządzanie informacją realizowane na rzecz klientów w formie stałej)
-Zarządzania projektami z dziedziny komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej
-Projektowania narzędzi komunikacyjnych
-Realizacji audytów komunikacyjnych


Oferujemy usługi specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania komunikacją, w tym pomoc naukowców z dorobkiem międzynarodowym w zakresie PR, marketingu relacyjnego i budowania wizerunku.

Quality Institute
Quality Institute sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice


Numer KRS: 0000516239
Sad Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
REGON: 24361547200000
NIP: 6342829503
Adres korespondencyjny
dla kontrahentów zagranicznych (biuro wirtualne):
House A, Edisonstraße 63
12459 Berlin
Niemcy

tel: 32 704 60 63
tel. kom. 517 765 212
e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl