Kapituła I edycji

Oceny merytorycznej w konkursie dokonują członkowie Kapituły Ekspertów. Kapituła Ekspertów składa się z ekspertów wewnętrznych i ekspertów zewnętrznych. Ekspertów zewnętrznych powołuje się spośród pracowników naukowych polskich uczelni, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, znaczący dorobek naukowy lub praktyczny w dziedzinie administracji publicznej oraz wiadomości specjalistyczne z zakresu zarządzania w administracji, zarządzania publicznego lub zarządzania jakością. Ekspertów wewnętrznych powołuje się spośród pracowników lub współpracowników Instytutu, którzy posiadają wiadomości specjalistyczne z zakresu problematyki administracji publicznej, zarządzania publicznego lub zarządzania jakością oraz doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia postępowań certyfikacyjnych lub akredytacyjnych. W skład zespołu Ekspertów Zewnętrznych, oceniających uczestników I edycji Konkursu, wchodzą m.in.:

 

 

Prof. Zbigniew Bukowski - profesor nadzwyczajny na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska UKW. W przeszłości pracował jako wykładowca także w Wyższej Szkole Biznesu w Pile, Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. W latach 1998-2001 Starosta Powiatu Chełmińskiego. Wspólnik w Kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, sp. z o.o. we Wrocławiu. Autor szeregu ekspertyz prawnych poświęconych problematyce prawa samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, w tym ekspertyz dla Sejmu, Senatu, Komisji Europejskiej. Współautor projektu ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami (dla Ministerstwa Środowiska). Członek Centrum Prawa Ekologicznego oraz Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska.

 

 

Prof. Andrzej Józef Kozłowski – profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu w Pile oraz na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ekspert Sejmu RP, członek Rady Programowej QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o. w Zabrzu, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer Business. W latach 1988-1996 dyrektor Regionalnego Centrum Szkolenia Administracji. Wieloletni praktyk w dziedzinie finansów publicznych, prawa samorządowego i podatkowego. Autor kilkunastu monografii, kilkudziesięciu ekspertyz i artykułów naukowych z obszaru zarządzania finansami w samorządzie terytorialnym oraz wielu uznanych publikacji naukowych oraz kilkuset kursów i programów dydaktycznych. Ukończył kilkanaście studiów podyplomowych, kursów i staży z obszaru zarządzania organizacjami sektora publicznego – także w ramach realizowanych projektów międzynarodowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii zarządzania w sektorze publicznym i zarządzania finansami w samorządzie terytorialnym.

 

 

Prof. Marek Leszczyński - profesor nadzwyczajny na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wicedyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji UJK, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ekspert w Programie Foresight Polska 2020, ekspert Regionalnej Strategii Innowacji „Świętokrzyskie”. W latach 1995–1996 był dziennikarzem ekonomicznym radomskiego oddziału „Gazety Wyborczej”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień ekonomii sektora publicznego, bezpieczeństwa społecznego i polityki społecznej.

 

 

Prof. Wiesława Kuźniar – profesor nadzwyczajny na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach 2004-2008 członek zarządu Podkarpackiego Towarzystwa Oświaty i Edukacji Ekonomicznej „Zalesie” w Rzeszowie, od 2012 roku recenzent w Wydawnictwie Instytutu  Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Członek Podkarpackiego  Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.  Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zarządzania publicznego, gospodarki regionalnej i lokalnej, marketingu usług administracyjnych, marketingu terytorialnego i turystyki. Współpracuje jako ekspert z z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz wybranymi gminami z województwa podkarpackiego.

 

 

Dr hab. Leszek Kwieciński - adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej, w latach 2006-2008 dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Przewodniczący Rady Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości działającego przy Wrocławskim Parku Technologicznym S.A. W latach 2012-2013 członek Rektorskiej Komisji ds. opracowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2013-2014 członek uczelnianego zespołu ds. optymalizacji i mapowania procesów zarządzania w Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Rady Doradców Business Centre Club - Loża Dolnośląska, pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWr. ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ekspert zewnętrzny w Narodowym Programie Foresight Polska 2020, uczestnik prac grup roboczych ds. przygotowania Dolnośląskiej Strategii Innowacji (2004 oraz 2011) oraz grup roboczych ds. przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (SRWD) na lata 2007-13 oraz 2014-2020. Odbył m.in. staż administracyjny w Saksońskiej Kancelarii Stanu w Dreźnie, zrealizował  grant badawczy w Instytucie Gospodarki Niemieckiej w Kolonii. W przeszłości pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Od 2010 członek honorowy Pantheon Nauk (Ukraina, Lwów). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień polityki regionalnej, nowego zarządzania publicznego i polityka proinnowacyjnej.

 

 

Dr hab. Jerzy Korczak – pracownik naukowy Zakładu Nauki Administracji w Instytucie Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ekspert Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Uczestniczył m.in. w programie „Profesjonalizacja usług administracji samorządowej” finansowym przez DEVCO w ramach PHARE-OMEGA. Kierował zespołem badawczym do opracowania raportu „Kompleksowa koncepcja zmian kompetencji administracji publicznej w celu przeprowadzenie reformy decentralizacyjnej – obszar finanse publiczne, majątek skarbu państwa, zarządzanie kryzysowe, nadzór nad działalnością samorządów terytorialnych, administracji rządowej i zespolonej, usług administracyjnych” w ramach projektu systemowego „Zdiagnozowanie samorządu terytorialnego w wybranych aspektach jego funkcjonowania oraz wsparcie reformy decentralizacji administracji publicznej” Działania 5.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień nauki administracji, prawa administracyjnego, samorządu terytorialnego i prawa urzędniczego.

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.