Nabór ekspertów merytorycznych

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. w Katowicach ogłasza NABÓR EKSPERTÓW MERYTORYCZNYCH w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Rolą ekspertów będzie dokonanie oceny punktowej aplikacji  (wniosków) w Programie „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” w terminie do 30 listopada 2014 roku. Eksperci zainteresowani udziałem w komisji oceniającej wnioski mogą zgłaszać swoje kandydatury w terminie do 30 kwietnia 2014 roku poprzez nadesłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@instytut-zarzadzania.pl formularza zgłoszenia na listę ekspertów - WZÓR FORMULARZA DO POBRANIA

 

W gronie ekspertów merytorycznych ProgramuWysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” zasiadają obecnie naukowcy reprezentujący Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Z uwagi na przewidywaną wysoką liczbę wniosków w Programie, konieczne jest rozszerzenie zespołu ekspertów o szersze grono naukowców, również z innych ośrodków akademickich.

 

 

Poszukujemy ekspertów merytorycznych reprezentujących środowisko naukowe, spełniających poniższe kryteria:

 

-posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauki o zarządzaniu, ekonomii lub nauk medycznych,

 

-posiadanie specjalizacji naukowej w zakresie jednej z następujących dyscyplin: 1) zarządzanie publiczne; 2) zarządzanie/organizacja w ochronie zdrowia; 3) zarządzanie jakością; 4) zdrowie publiczne, 5) ekonomika zdrowia

 

-znajomość problematyki jakości w ochronie zdrowia,

 

-znajomość zagadnień innowacyjności w ochronie zdrowia i branży medycznej.

 

 

Oferujemy zatrudnienie w formie cywilnoprawnej (umowa o dzieło). Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby ocenionych aplikacji (wniosków). Honorarium z tytułu oceny jednego wniosku wynosi 200-300 PLN.

 

 

Korzyści dla eksperta oceniającego wnioski:

 

-możliwość zdobycia doświadczenia eksperckiego w ramach ogólnopolskiego, środowiskowego programu certyfikacyjnego,

-możliwość udokumentowania (w ramach procedur awansu naukowego) współpracy eksperckiej ze środowiskiem gospodarczym,

-możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia,

-ocena wniosków w dogodnym dla eksperta czasie, w formie korespondencyjnej, bez konieczności udziału w posiedzeniach czy spotkaniach komisji,

-możliwość wymiany doświadczeń z innymi ekspertami merytorycznymi.

 

 

Tryb wyboru ekspertów:

 

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jaskości sp. z o.o. dokona wyboru ekspertów na podstawie aplikacji nadesłanych przez kandydatów na ekspertów na specjalnym formularzu (dostępny do pobrania poniżej). W formularzu tym kandydat na eksperta przedstawia krótko przebieg swojej pracy zawodowej, posiadane kwalifikacje, osiągnięcia i charakter zainteresowań naukowo-badawczych. Wpisanie na listę ekspertów nastąpi po ocenie dorobku zawodowego i naukowego aplikującego eksperta. O wpisaniu na listę ekspertów kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową w terminie do 10 maja 2014 roku. Przekazanie ekspertom wniosków do oceny planowane jest na wrzesień 2014 roku.

 

Formularz wniosku o wpis na listę ekspertów - pobierz

 

 

Charakterystyka Programu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”:

 

Program jest inicjatywą środowisk akademickich związanych z naukami medycznymi i naukami o zarządzaniu. Inicjatywa adresowana jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych jednostek działających na rynku medycznym, które wyróżniają się wysoką jakością świadczonych usług, nowoczesnym podejściem do zarządzania, dynamicznym rozwojem oraz troską o zapewnienie najwyższych standardów w relacjach ze swoimi interesariuszami (pacjentami, klientami, kontrahentami etc.). O certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” można się ubiegać w jednej z 9 kategorii: 1) Szpital, 2) Przychodnia/ośrodek zdrowia lub inny podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, 3) Praktyka zawodowa lekarza lub lekarza dentysty, 4) Sanatorium uzdrowiskowe, 5) Firma farmaceutyczna/producent wyrobów medycznych, 6) Dystrybutor wyrobów medycznych, 7) Apteka, 8) Transport sanitarny i ratownictwo medyczne, 9) Laboratorium medyczne.

 

W ramach projektu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” Komisja Ekspercka złożona z naukowców reprezentujących środowisko medyczne oraz nauki o zarządzaniu dokonuje oceny uczestników Programu i przyznaje podmiotom, które spełniają określone regulaminem kryteria, punkty rankingowe, zgodnie z kluczem oceny opracowanym przez Organizatora. Postępowanie certyfikacyjne ma charakter akredytacji środowiskowej – uczestnicy Programu oceniani są przez niezależne gremium ekspertów posiadających autorytet, dorobek teoretyczny i doświadczenie praktyczne w obszarze ochrony zdrowia. Przyznany certyfikat potwierdza, iż w opinii komisji placówka poddająca się ocenie spełnia określone standardy w dziedzinie zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania jakością, zarządzania relacjami z otoczeniem i zarządzania wartością dla usługobiorcy). Podsumowanie i ogłoszenie wyników I edycji Programu nastąpi z początkiem 2015 roku podczas uroczystej gali w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Szczegółowy opis procedury certyfikacyjnej dostępny jest tutaj - kliknij!

 

 

Zakres współpracy i tryb pracy eksperta merytorycznego:

 

-praca w komisji nie wymaga udziału w posiedzeniach, spotkaniach itp. Ekspert komisji otrzymuje wniosek do oceny drogą e-mailową wraz ze specjalnym Kluczem Oceny. Następnie ekspert przyznaje wnioskom punkty, które wpisuje do jednostronicowej karty recenzji wniosku. Tak ocenione wnioski odsyła drogą e-mailową do Sekretariatu Instytutu. Jest to rozwiązanie wygodne i pozwala ekspertom oszczędzać czas,

 

-praca w komisji nie wymaga szczególnej dyscypliny czasowej. Eksperci komisji otrzymują do oceny określoną partię wniosków i przygotowują ich recenzje w ciągu około 1-1,5 miesiąca. Eksperci sami planują i zarządzają własną pracą - organizatorzy nie narzucają żadnego rygoru w tym zakresie, a jedynie ostateczny termin dokonania oceny wniosku i przesłania recenzji,

 

-ocena wniosków ma charakter honoraryjny - za wykonane oceny eksperci merytoryczni otrzymują wynagrodzenie (od 200 do 300 zł/recenzję 1 wniosku). Liczbę ankiet przekazanych do oceny poszczególnym ekspertom organizatorzy ustalą po zamknięciu listy zgłoszeń i określeniu ostatecznej liczby uczestników Programu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Przewiduje się, iż każdy z ekspertów zasiadających w komisji merytorycznej otrzyma do oceny od 5 do 30 wniosków.

 

Szczegółowe informacje na temat trybu i zasad współpracy eksperci merytoryczni otrzymają po zakończeniu procedury aplikacyjnej i zakwalifikowaniu ich do udziału w komisji. Dodatkowych wyjaśnień i informacji udzielamy telefonicznie lub e-mailowo:

 

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o.

www.instytut-zarzadzania.pl
ul. Wolnego 4/200, 40-857 Katowice
tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Termin nadsyłania aplikacji (na formularzu zgłoszenia na listę ekspertów) – 30 kwietnia 2013 roku, adres e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Zapraszamy Państwa do współpracy!

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.