Społeczna odpowiedzialność

Projektując i realizując swoją strategię działalności gospodarczej, Quality Institute uwzględnia interesy i potrzeby społeczne oraz działa na rzecz kreowania i utrzymywania relacji z różnymi grupami interesariuszy zewnętrznych. Przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej Instytut podejmuje zróżnicowane działania zorientowane na wspieranie swojego otoczenia społecznego.

 

 

Aktywność Instytutu w obszarze CSR (Corporate Social Responsibility) obejmuje następujące formy i narzędzia:

 

 

Wolontariat pracowniczy - działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez kierownictwo i pracowników Instytutu działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Instytut inicjuje oraz umożliwia pracownikom zaangażowanie w działalność dobroczynną na rzecz m.in. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach, placówek oświatowych województwa śląskiego oraz lokalnych fundacji działających w sferze edukacji i kultury.

 

Granty na działalność proinnowacyjną oraz przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę o gospodarce – Instytut wspiera w formie darowizn finansowych lub rzeczowych wartościowe merytorycznie i oryginalne inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne, których celem jest upowszechnianie w społeczeństwie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej, propagowanie wysokich standardów w zarządzaniu oraz kreowanie postaw proinnowacyjnych. Wsparcie może być przyznane organizacjom pozarządowym lub placówkom oświatowym na przedsięwzięcia o charakterze konkursów, konferencji, kampanii społecznych, projektów edukacyjnych, publikacji itp. Instytut nie wspiera w formie dotacji, grantów i darowizn osób fizycznych. Decyzję o przyznaniu dotacji (grantu) podejmuje Zarząd Instytutu w formie uchwały na wniosek beneficjenta.

 

Wniosek o przyznanie dotacji należy składać w formie elektronicznej na adres: biuro@instytut-zarządzania.pl. Wniosek powinien zawierać:

 

-Nazwę przedsięwzięcia, które ma uzyskać dofinansowanie

-Nazwę podmiotu, który występuje z wnioskiem o wsparcie

-Krótką charakterystykę podmiotu, który występuje z wnioskiem o wsparcie (forma prawna, cele, obszary działalności, osiągnięcia)

-Postulowany charakter wsparcia (finansowe, rzeczowe), wraz z określeniem jego wielkości

-Opis przedsięwzięcia, które ma być objęte wsparciem (idea, cele, adresaci, formy realizacji, przewidywane efekty)

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.