Dla administracji

 

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. Konkurs adresowany jest do jednostek szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów pracy, urzędów skarbowych, oddziałów ZUS itp.) oraz innych jednostek świadczących usługi publiczne, które wyróżniają się wysoką jakością obsługi, profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu oraz wdrażają nowoczesne rozwiązania w zakresie kultury pracy.

 

Znak Jakości „Przyjazny Urząd” wyróżnia instytucje, które na pierwszym miejscu stawiają jakość w relacjach z interesantem – nasz konkurs pomaga budować nowoczesną markę wyróżnionych w konkursie placówek jako placówek otwartych na potrzeby mieszkańców, solidnych i kompetentnych. Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością oraz przedstawicieli środowisk praktyków zarządzania publicznego. W Kapitule zasiadają m.in. profesorowie z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Patronat honorowy nad Konkursem sprawują m.in. Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klub Menedżerów Jakości Politechniki Wrocławskiej, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Zgłoszenia w Konkursie przyjmujemy w terminie do 27 marca 2015 roku. Uroczysta Gala Finałowa Konkursu odbędzie się w czerwcu 2015 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie-Jabłonnie.

 

 

 

 

Zgłoszenie i kwestionariusz do pobrania - kliknij!

 

 

 

 

Folder informacyjny Konkursu "Przyjazny Urząd" - pobierz!

 


 

 

Idea Konkursu „Przyjazny Urząd”

 

„Przyjazny Urząd” jest konkursem jakości, w którym Kapituła złożona z autorytetów naukowych dokonuje oceny instytucji administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych, a także innych podmiotów świadczących usługi publiczne. Konkurs służy promocji jednostek, które wyróżniają się wysoką jakością obsługi interesanta, profesjonalizmem w działaniu oraz wysokim poziomem kompetencji fachowych zatrudnionych kadr. Nadrzędnym celem Konkursu jest promowanie jednostek administracji publicznej o szczególnych osiągnięciach we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi interesanta i jakości usług publicznych. Wyróżnienie w Konkursie może służyć budowaniu pozytywnego wizerunku nagrodzonej instytucji, kreowaniu zaufania w relacjach z interesantami czy partnerami zewnętrznymi, a także dalszemu podnoszeniu jakości obsługi klienta, zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie Konkursu.

 

Ideą naszego projektu jest nie tylko nagradzanie uczestników, ale przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych w celu ich doskonalenia. Wykorzystujemy model oceny instytucji oparty na metodzie samooceny. Model ten pozwala na „inwentaryzację” przez uczestnika Konkursu jego własnych atutów i zasobów (istotnych z punktu widzenia klienta), a następnie umożliwia wskazanie przez ekspertów dalszych kierunków rozwoju instytucji, w duchu zarządzania przez jakość.

 

 

Kto może wziąć udział w Konkursie?

 

O uzyskanie znaku jakości „Przyjazny Urząd” mogą ubiegać się jednostki sektora administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz inne jednostki wykonujące zadania związane z obsługą interesanta, a w szczególności:

 

-gminy – poprzez zgłoszenie do konkursu urzędu gminy lub innej jednostki organizacyjnej bądź instytucji wykonującej czynności z zakresu obsługi interesanta na szczeblu gminy,

 

-powiaty - poprzez zgłoszenie do konkursu starostwa powiatowego lub innej jednostki organizacyjnej bądź instytucji wykonującej czynności z zakresu obsługi interesanta na szczeblu powiatu,

 

-samorządy województw - poprzez zgłoszenie do konkursu urzędu marszałkowskiego lub innej jednostki organizacyjnej bądź instytucji wykonującej czynności z zakresu obsługi interesanta na szczeblu województwa,

 

-organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej – poprzez zgłoszenie do konkursu urzędu lub jednostki organizacyjnej bądź instytucji wykonującej czynności z zakresu obsługi interesanta,

 

-przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne wykonujące zadania związane z obsługą interesanta (np. urzędy pocztowe).

 

 

Przykładowe jednostki, które mogą zostać ocenione w Konkursie: Urząd Gminy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Pocztowy.


 

Kto ocenia zgłoszenia konkursowe?

 

Zgłoszenia w Konkursie "Przyjazny Urząd" ocenia Kapituła, w której zasiadają naukowcy specjalizujący się w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością. W Kapitule zasiadają m.in. prof. Jerzy Korczak i prof. Leszek Kwieciński z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Zbigniew Bukowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i prof. Wiesława Kuźniar z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 


Jak wygląda i na czym polega ocena w Konkursie?

 

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Organizatorów kwestionariusza konkursowegoDOSTĘPNY TUTAJ. W kwestionariuszu uczestnik Konkursu prezentuje wprowadzone przez siebie rozwiązania ukierunkowane na podnoszenie jakości obsługi interesanta i budowanie w urzędzie kultury profesjonalizmu, kompetencji i rzetelności. Następnie Kwestionariusz podlega ocenie Kapituły. Jej członkowie analizują m.in. jakość i efektywność przedstawionych w ankiecie rozwiązań, a także weryfikują informacje zaprezentowane przez uczestników Konkursu. Przyznany przez Kapitułę Znak Jakości „Przyjazny Urząd” potwierdza, iż w opinii eksperckiego jury oceniana jednostka stosuje wysokie standardy jakościowe w swojej działalności związanej z obsługą interesanta i świadczeniem usług publicznych. Przyznanie Znaku Jakości „Przyjazny Urząd” jest również zobowiązaniem na przyszłość, jakie przyjmuje na siebie wyróżniona Godłem instytucja, iż w okresie obowiązywania Znaku Jakości (12 miesięcy) będzie dbała o utrzymanie wysokiej kultury pracy oraz rozwijanie rozwiązań i mechanizmów, które zyskały uznanie w oczach Kapituły.

 

 

 

Czemu służy Znak Jakości „Przyjazny Urząd”?

 

Przyznany przez Kapitułę Znak Jakości „Przyjazny Urząd” jest:

 

-sygnałem dla otoczenia (mieszkańców, kontrahentów, inwestorów, partnerów) potwierdzającym wdrożenie przez wyróżnioną w Konkursie jednostkę profesjonalnego modelu obsługi interesanta, który przekłada się na jakość realizowanych procesów i procedur,

 

-elementem nowoczesnej marki instytucji administracji publicznej, czynnikiem kształtującym jej pozytywny wizerunek w oczach mieszkańców, partnerów, klientów usług publicznych,

 

-atutem możliwym do wykorzystania w aplikacjach o środki europejskie, konkursach grantowych i innych postępowaniach, w których należy wykazać posiadanie znaków lub certyfikatów jakości.

 

 

 

Co oceniamy w Konkursie?

 

 

W Konkursie „Przyjazny Urząd” Kapituła złożona z naukowców oraz praktyków zarządzania publicznego ocenia m.in.:

 

 

-standardy obsługi  interesanta/klienta (np. rozwiązania usprawniające obsługę klienta, załatwianie spraw itp.),

 

-standardy w zakresie polityki jakości,

 

-kompetencje kadr odpowiedzialnych za obsługę interesanta,

 

-stosowane przez jednostkę mechanizmy komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym,

 

-stosowane metody (strategie) zarządzania.

 

 

 

Szczegółowe informacje:


Patronaty Honorowe - kliknij!


Folder informacyjny - kliknij!

 

Zgłoszenie konkursowe - kliknij!

 

Regulamin Konkursu - kliknij!

 

Cele Konkursu - kliknij!


Korzyści z udziału - kliknij!

 

Procedura oceny - kliknij!

 

Gala Finałowa - kliknij!


Kapituła Konkursu - kliknij!

 

Opłata licencyjna - kliknij!

 

 

 

Pobierz folder Programu

 

 

 

Kontakt:

 

Sekretariat Konkursu "Przyjazny Urząd"

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.