Audyty

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k. oferuje usługi audytorskie polegające na dokonywaniu niezależnej oceny organizacji, systemów, procesów, projektów i produktów pod kątem zgodności z określonym punktem odniesienia – przepisami prawa, standardami profesjonalnymi i jakościowymi lub przepisami i normami wewnętrznymi danej organizacji (polityki, procedury). Przeprowadzenie audytu stanowi w organizacji element działań projakościowych – pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony przedmiotu badania, określić potrzeby organizacji, wskazać pożądane kierunki zmian i obszary niezbędnych działań naprawczych. Celem audytu jest wskazanie „momentów krytycznych” w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wypracowanie rekomendacji, które - wcielone w życie – winny przełożyć się na wzrost wydajności i jakości w dziedzinie objętej oceną.

 

Oferta Instytutu obejmuje audyty o charakterze dedykowanym oraz audyty certyfikacyjne, prowadzone w ramach programów realizowanych przez Instytut. Audyty dedykowane przeprowadzane są na indywidualne zlecenie firmy, w zakresie i w sposób ściśle dostosowany do jej potrzeb. Oferta Instytutu obejmuje następujące audyty dedykowane:

 

Audyt komunikacyjny

 

Audyt HR

 

Audyt etyczny

 

Audyt CSR

 

Audyt innowacyjności

 

 

Oferta audytorska Instytutu kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji publicznych, które są zainteresowane zmierzeniem ilościowym i analizą jakościową swojego potencjału w obszarach „miękkich”. Specjalizujemy się w działalności audytorskiej na rzecz branż:

 

-medycznej

-kreatywnej

-edukacyjnej

-informatycznej.

 

 

Korzyści z przeprowadzenia audytów dedykowanych:

 

-Identyfikacja mocnych i słabych stron organizacji

-Wypracowanie rekomendacji w zakresie optymalizacji kluczowych procesów zarządzania w organizacji

-Wdrożenie działań projakościowych i doradczych

-Wprowadzenie usprawnień pozwalających na poprawę kluczowych obszarów funkcjonowania firmy w relacjach z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi

-Możliwość indywidualnego skonsultowania wyników raportu oraz wymiany doświadczeń ze specjalistami przeprowadzającymi audyt.

 

 

Oprócz audytów dedykowanych Instytut przeprowadza również audyty w ramach całościowych postępowań (programów) certyfikacyjnych.

 

Od początku działalności Instytut realizuje własne projekty certyfikacji, opierające się na autorskich normach i standardach certyfikacyjnych opracowanych przez ekspertów wewnętrznych Instytutu oraz ekspertów zewnętrznych, reprezentujących środowiska naukowe (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

 

Elementem procedury certyfikacyjnej jest audyt merytoryczny ocenianej w projekcie jednostki (firmy, organizacji, instytucji), przeprowadzony zgodnie z regulaminem programu certyfikacji, w którym jednostka uczestniczy. Audyt taki jest elementem szerszej procedury akredytacyjnej, nie ma więc charakteru dedykowanego.

 

 

Istotą postępowań certyfikacyjnych realizowanych przez Instytut jest:

 

-dokonanie oceny certyfikowanych podmiotów (firm, organizacji, instytucji publicznych, instytucji sektora ochrony zdrowia) pod kątem spełniania przez nie określonych kryteriów jakościowych,

 

-przyznanie certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez oceniany podmiot określonych kryteriów odnoszących się np. do jakości zarządzania, jakości świadczonych usług czy jakości oferowanych produktów,

 

-przedstawienie certyfikowanemu podmiotowi informacji o dostrzeżonych w toku oceny mocnych i słabych stronach celem wprowadzenia przez ocenianą jednostkę działań projakościowych opartych na opinii eksperckiej,

 

-zapewnienie certyfikowanemu podmiotowi działań marketingowych i wizerunkowych związanych z upowszechnieniem informacji o sukcesie w postaci uzyskania certyfikatu (gala wręczenia certyfikatów, promocja w mediach, promocja w internecie itp.),

 

-przyznanie certyfikowanemu podmiotowi prawa do posługiwania się w komunikacji marketingowej prestiżowym godłem – znakiem jakości, potwierdzającym posiadanie certyfikatu.

 

 

W ramach swoich postępowań certyfikacyjnych Instytut:

 

-opracował autorskie standardy i kryteria akredytacyjne uwzględniające specyfikę ocenianych podmiotów, w pełni dostosowane do współczesnych warunków społeczno-gospodarczych,

 

-zaprojektował własną metodologię badań, opartą na analizie jakościowej, którą stosuje się w toku certyfikacji i oceny jednostek uczestniczących w programach realizowanych przez Instytutu,

-wdrożył autorskie rozwiązania w zakresie oceny, wzorowane na najlepszych projektach akredytacyjnych (polskich i zagranicznych), takich jak m.in.: DNV International Accreditation Standard, International Organization for Standardization, European Foundation for Management Development, The Association to Advance Collegiate Schools of Business,  Association of MBAs, Teraz Polska;

 

-pozyskał do komisji certyfikacyjnych ekspertów reprezentujących środowiska akademickie – naukowców posiadających kwalifikacje teoretyczne i doświadczenie praktyczne w dziedzinach będących przedmiotem oceny;

 

-rozszerzył - w stosunku do wielu innych, alternatywnych postępowań certyfikacyjnych dostępnych na polskim rynku - moduł marketingowy adresowany do laureatów (podmiotów wyróżnionych certyfikatem), dzięki czemu jednostki akredytowane mogą efektywnie wykorzystywać swój sukces w postaci uzyskania certyfikatu w działaniach marketingowych zorientowanych na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

 

 

W roku 2014 Instytut realizuje dwa ogólnopolskie programy certyfikacyjne adresowane do różnych grup docelowych:

 

„Wysoka Jakość w Medycynie” – projekt kierowany do podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz innych podmiotów (firm, organizacji) branży medycznej. Celem projektu jest identyfikowanie na rynku oraz promowanie jednostek takich jak szpitale, przychodnie, indywidualne praktyki lekarskie oraz przedsiębiorstwa medyczne i farmaceutyczne, które wyróżniają się jakością zarządzania, wysokimi kwalifikacjami personelu, nowoczesną strategią działania  i – w konsekwencji – wysoką jakością świadczonych usług czy oferowanych produktów. Certyfikacja w ramach programu odbywa się na podstawie autorskiego standardu jakościowego PM_IZiRJ – 01.

 

„Najwyższa Jakość dla Klienta” – projekt kierowany do przedsiębiorstw oraz innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na profil i rodzaj wykonywanej działalności. Celem projektu jest identyfikowanie na rynku oraz promowanie firm wyróżniających się jakością działań w obszarze obsługi klienta, marketingu relacyjnego i zarządzania wartością klienta (ang. Customer Value Management).  Przedmiotem oceny w programie jest kompozycja działań przedsiębiorstwa, polegających na pomiarze i maksymalizacji wartości oferowanej klientowi, realizowanych z wykorzystaniem wiedzy o kliencie. Certyfikacja w ramach programu odbywa się na podstawie autorskiego standardu jakościowego PB_IZiRJ – 02.

 


» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.