Audyty i konkursy

Quality Institute sp. z o.o. sp. k. organizuje własne konkursy jakości dla firm i instytucji publicznych. Największe z nich to konkursy "Firma na Medal", "Europejski Lider Jakości" oraz "Przyjazny Urząd".

 

Konkurs "Europejski Lider Jakości" przeprowadzamy w Polsce, ale adresujemy go równolegle do przedsiębiorców z 7 krajów Europy: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Polski. Nabór wniosków i promocja Konkursu prowadzona jest w tym samym czasie w odniesieniu do firm z tych krajów. Strona konkursu przygotowana została w różnych językach, a produkty / usługi, które mogą być zgłaszane do Konkursu, powinny być oferowane na jednym z rynków wskazanych powyżej krajów lub też jednocześnie na kilku rynkach europejskich. Europejski charakter konkursu przejawia się ponadto w doświadczeniu międzynarodowym części ekspertów, którzy dokonują oceny aplikacji konkursowych. Ideą naszego Konkursu jest wskazywanie konsumentom najbardziej wartościowych, interesujących, godnych polecenia produktów i usług dostępnych na rynku.

 


Strona konkursu "Europejski Lider Jakości": https://europejski-lider.eu/

 

Regulamin Konkursu "Europejski Lider Jakości", w tym warunki finansowe udziału: https://europejski-lider.eu/strona-13

 

 

W Konkursie "Firma na Medal" corocznie wyróżniamy przedsiębiorstwa, które w swoich działaniach rynkowych kierują  się postawą „wszystko dla klienta” oraz takimi wartościami jak uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność społeczna. Nagradzamy firmy, dla których satysfakcja klienta i wysoki poziom jego zadowolenia z oferowanych produktów czy usług to cel działalności biznesowej. Tytuł „Firma na Medal”, potwierdzony przyznaniem eleganckiego Certyfikatu, to forma informacji gospodarczej, która pomaga klientom w wyborze sprawdzonych polskich firm: producentów, usługodawców, sprzedawców itp. Nagradzamy najlepsze polskie firmy wszystkich branż.

 

Strona konkursu "Firma na Medal": https://firmanamedal.pl

 

Regulamin Konkursu "Firma na Medal", w tym warunki finansowe udziału: https://firmanamedal.pl/strona-23

 

W Konkursie "Przyjazny Urząd" nagradzamy i promujemy jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby celne itp.), które cechują się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem, nowoczesnym podejście do zarządzania, uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców i praktyków administracji publicznej.

 

Strona konkursu "Przyjazny Urzad": https://przyjazny-urzad.org/

 

Regulamin Konkursu, w tym warunki finansowe udziału: https://przyjazny-urzad.org/strona-57

 

 

Ponadto Quality Institute oferuje usługi audytorskie polegające na dokonywaniu niezależnej oceny organizacji, systemów, procesów, projektów i produktów pod kątem zgodności z określonym punktem odniesienia – przepisami prawa, standardami profesjonalnymi i jakościowymi lub przepisami i normami wewnętrznymi danej organizacji (polityki, procedury). Przeprowadzenie audytu stanowi w organizacji element działań projakościowych – pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony przedmiotu badania, określić potrzeby organizacji, wskazać pożądane kierunki zmian i obszary niezbędnych działań naprawczych. Celem audytu jest wskazanie „momentów krytycznych” w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wypracowanie rekomendacji, które - wcielone w życie – winny przełożyć się na wzrost wydajności i jakości w dziedzinie objętej oceną.

 

Oferta Instytutu obejmuje audyty o charakterze dedykowanym oraz audyty certyfikacyjne, prowadzone w ramach programów realizowanych przez Instytut. Audyty dedykowane przeprowadzane są na indywidualne zlecenie firmy, w zakresie i w sposób ściśle dostosowany do jej potrzeb. Oferta Instytutu obejmuje następujące audyty dedykowane:

 

Audyt komunikacyjny

 

Audyt HR

 

Audyt etyczny

 

Audyt CSR

 

Audyt innowacyjności

 

 

Oferta audytorska Instytutu kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji publicznych, które są zainteresowane zmierzeniem ilościowym i analizą jakościową swojego potencjału w obszarach „miękkich”. Specjalizujemy się w działalności audytorskiej na rzecz branż:

 

-medycznej

-kreatywnej

-edukacyjnej

-informatycznej.

 

 

Korzyści z przeprowadzenia audytów dedykowanych:

 

-Identyfikacja mocnych i słabych stron organizacji

-Wypracowanie rekomendacji w zakresie optymalizacji kluczowych procesów zarządzania w organizacji

-Wdrożenie działań projakościowych i doradczych

-Wprowadzenie usprawnień pozwalających na poprawę kluczowych obszarów funkcjonowania firmy w relacjach z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi

-Możliwość indywidualnego skonsultowania wyników raportu oraz wymiany doświadczeń ze specjalistami przeprowadzającymi audyt.

 

 

Oprócz audytów dedykowanych Instytut przeprowadza również audyty w ramach całościowych postępowań (programów) certyfikacyjnych.

 

Od początku działalności Instytut realizuje własne projekty certyfikacji, opierające się na autorskich normach i standardach certyfikacyjnych opracowanych przez ekspertów wewnętrznych Instytutu oraz ekspertów zewnętrznych, reprezentujących środowiska naukowe.

 

Elementem procedury certyfikacyjnej jest audyt merytoryczny ocenianej w projekcie jednostki (firmy, organizacji, instytucji), przeprowadzony zgodnie z regulaminem programu certyfikacji, w którym jednostka uczestniczy. Audyt taki jest elementem szerszej procedury akredytacyjnej, nie ma więc charakteru dedykowanego.

 

 

Istotą postępowań certyfikacyjnych realizowanych przez Instytut jest:

 

-dokonanie oceny certyfikowanych podmiotów (firm, organizacji, instytucji publicznych, instytucji sektora ochrony zdrowia) pod kątem spełniania przez nie określonych kryteriów jakościowych,

 

-przyznanie certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez oceniany podmiot określonych kryteriów odnoszących się np. do jakości zarządzania, jakości świadczonych usług czy jakości oferowanych produktów,

 

-przedstawienie certyfikowanemu podmiotowi informacji o dostrzeżonych w toku oceny mocnych i słabych stronach celem wprowadzenia przez ocenianą jednostkę działań projakościowych opartych na opinii eksperckiej,

 

-zapewnienie certyfikowanemu podmiotowi działań marketingowych i wizerunkowych związanych z upowszechnieniem informacji o sukcesie w postaci uzyskania certyfikatu (gala wręczenia certyfikatów, promocja w mediach, promocja w internecie itp.),

 

-przyznanie certyfikowanemu podmiotowi prawa do posługiwania się w komunikacji marketingowej prestiżowym godłem – znakiem jakości, potwierdzającym posiadanie certyfikatu.

 

 

W ramach swoich postępowań certyfikacyjnych Instytut:

 

-opracował autorskie standardy i kryteria akredytacyjne uwzględniające specyfikę ocenianych podmiotów, w pełni dostosowane do współczesnych warunków społeczno-gospodarczych,

 

-zaprojektował własną metodologię badań, opartą na analizie jakościowej, którą stosuje się w toku certyfikacji i oceny jednostek uczestniczących w programach realizowanych przez Instytutu,

-wdrożył autorskie rozwiązania w zakresie oceny, wzorowane na najlepszych projektach akredytacyjnych (polskich i zagranicznych), takich jak m.in.: DNV International Accreditation Standard, International Organization for Standardization, European Foundation for Management Development, The Association to Advance Collegiate Schools of Business,  Association of MBAs, Teraz Polska;

 

-rozszerzył - w stosunku do wielu innych, alternatywnych postępowań certyfikacyjnych dostępnych na polskim rynku - moduł marketingowy adresowany do laureatów (podmiotów wyróżnionych certyfikatem), dzięki czemu jednostki akredytowane mogą efektywnie wykorzystywać swój sukces w postaci uzyskania certyfikatu w działaniach marketingowych zorientowanych na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

 

 

» Kontakt

Quality Institute sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Wolnego 4/200

40-857 Katowice

 

tel. /32/ 704 60 63

tel. kom. 517 765 212

 

e-mail: biuro@instytut-zarzadzania.pl

 

Numer KRS: 0000516239

Sad Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

REGON: 24361547200000

NIP: 6342829503

 

Dawna nazwa Spółki: Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. sp. k.

» Pliki cookies

Odwiedzając stronę Quality Institute, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego komputera, zmień ustawienia przeglądarki.